• Your basket is currently empty

เงื่อนไขและข้อตกลง

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  การสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์จะสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในเว็บ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยขอให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากตรวจสอบการชำระเงิน ประมาณ 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์และขออภัยหากสินค้าไปถึงล่าช้าเนื่องจากวันหยุดทำการระยะยาวของผู้ให้บริการขนส่ง 

ภาพถ่ายสินค้าที่ปรากฎไว้เว็บไซต์ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากสินค้าจริง เนื่องจากการแสดงผลบนหน้าจอที่แตกต่างกัน

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม หรือความผิดพลาด ทั้งนี้ บุคคลใดก็ตามที่พึ่งพาหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และจะไม่ถือเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทั้งความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ทั้งการสูญเสียรายได้ ผลกำไร โอกาส หรือการสูญเสียอื่นๆ